OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Jsme spolek HVĚZDY ŽIVOTA, který se zaměřuje na práci s dětmi, školení první pomoci, zdravotnické asistence, zdravotnickou a humanitární činnost, výchovu obyvatelstva, pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, kroužků a dalších činností naplňující hlavní činnost spolku (dále jen "akce")

1.2.Jsme zapsaný spolek HVĚZDY ŽIVOTA z.s. se sídlem Úzká 3, 417 31 Novosedlice, jsme zapsaní u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 13385 s IČ 17261431 s webem www.hvezdyzivota.cz. (dále jen "spolek") a poskytujeme akce v souladu s našimi stanovami.

1.3.Na našich stránkách www.hvezdyzivota.cz (dále jen "webu") naleznete přihlášky k akcím a službám spolku a při jejich vyplnění a odeslání dochází k uzavření objednávky nebo přihlášky, dochází tak k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

1.4. Cílem obchodních podmínek je nastavení vzájemných práv a povinností při poskytování služeb.

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou v českém jazyce, řídí se českým právním řádem, zákony a občanským zákoníkem a spolu s přihláškou nebo objednávkou tvoří smluvní vztah mezi námi a vámi.

2. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

2.1. Přihlášku nebo objednávku je možné vyplnit na webu v příslušné sekci u dané služby a odesláním přes webový formulář.

2.2. Při odeslání objednávky a následném potvrzení z Vaší strany vzniká smluvní vztah mezi Vámi a námi. Po odeslání objednávky dojde k potvrzení z naší strany na Váš email. V případě letních táborů, příměstských táborů, kroužků Vám bude zaslána zálohová faktura, přihlášení účastníka je platné po její úhradě, pokud nebude stanoveno jinak. V případě školení, zdravotnické asistence nebo organizování jiných akcí bude vyžadována objednávka s hlavičkou firmy, razítkem a podpisem (v případě případě právnických a fyzických podnikajících osob). V případě fyzických osob bude vystavena zálohová faktura.

3. PLATBA

3.1. Detailní informace o službě a ceně najdete v jednotlivých sekcích na našem webu.

3.2.Po potvrzení objednávky dle bodu 2. našich obchodních podmínek je potřeba uhradit celou částku, není-li stanoveno jinak a to bezhotovostně na č.ú. - 123-7689360277/0100 vedený u Komerční banky. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno a příjmení účastníka, firmy, společnosti (objednavatele), variabilní symbol naleznete na faktuře.

3.3. Hned po úhradě a připsání částky na výše uvedené číslo účtu, bude objednávka platná a bude se řídit dalšími ustanoveními. V případě připsání Vám bude zaslána faktura.

3.4. V případě, že neuhradíte platbu ve stanoveném datu splatnosti, budete emailem vyzvání k úhradě v přiměřené lhůtě. V případě uplynutí lhůty si vymezujeme právo objednávku zrušit, nebo účastníka vyloučit.

4. STORNO PODMÍNKY 

4.1. Při stornování nemusíte udávat důvod. Výjimkou je zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba přiložit zprávu od lékaře.

4.2. Z důvodu administrativy, příprav a plánovaných aktivit jsme nuceni si účtovat stornopoplatek (účtovaný Vám) z důvodu zrušení uhrazené služby či akce, Vám vrátíme celou částku nebo její část v závislosti na dobu zrušení před zahájením akce a to následovně:

  • do 90 dnů před zahájením akce - 10% z celkové částky
  • do 60 dnů před zahájením akce - 30% z celkové částky
  • do 30 dnů před zahájením akce - 50% z celkové částky
  • do 14 dnů před zahájením akce - 80% z celkové částky
  • do 7 dnů před zahájením akce - 100% z celkové částky

nevztahuje se pro náhlé zdravotní problémy účastníka (je potřeba doložit lékařskou zprávou)

4.3. V případě nenaplnění akce účastníky, a zrušení akce z naší strany Vám bude vrácena částka v plné výši.

4.4. V případě zásahu vyšší moci (živené katastrofy, zhoršená epidemiologická situace a jiné...) před uskutečněním nebo v průběhu akce jsme oprávněni akci ukončit nebo nepořádat. V takovém případě Vám vrátíme poměrnou část neproinvestovaných peněz.

5. PODMÍNKY SLUŽEB AKTIVITY PRO DĚTI

5.1. V případě udání nepravdivých nebo mylných informací o účastníkovi akce (bezinfekčnost, zdravotní stav) si vyhrazujeme právo před započetím nebo v průběhu akce odstoupit od smlouvy a vyloučit tak účastníka z akce za použití storno podmínek dle bodu 4.2.

5.2. Vyhrazujeme si právo na provedení změn sjednaných služeb (např. objektu ubytování, místa konání programu nebo obsazení pořadatelů) v případě neočekávaných okolností, které nejsou zapříčiněny naší vinou a které nám brání naplnění objednané služby z Vaší strany. O změnách jsme Vás povinni neprodleně informovat.

5.3. Vyhrazujeme si právo na vyloučení účastníka z akce v případě, že účastník nebude respektovat pravidla akce, pokyny organizátorů, bude svým chováním nebezpečný pro ostatní účastníky, dojde ke zhoršení zdravotního stavu účastníka v případě že jeho stav nedovolí v akci pokračovat nebo bude nemoc či úraz ohrožovat ostatní účastníky, bude přechovávat nebo užívat alkohol, tabákové výrobky nebo omamné a návykové látky.

5.4. V případě vyloučení účastníka z akce jste povinni uhradit veškeré náklady spojené s předčasným ukončením na akci. Pokud rozhodneme o vyloučení účastníka z akce budete povinni neprodleně účastníka z akce odvézt. V případě, že se tak nestane Budete povinni uhradit veškeré výdaje spojené s dopravou účastníka zákonnému zástupci nebo jiné pověřené osobě.

6. PODMÍNKY SLUŽEB ZDRAVOTNICKÉ ASISTENCE

6.1. Organizátor akce je povinen zdravotnickou asistenci objednat pomocí objednávky dle bodu 2.2. 

6.2. Organizátor je povinen zdravotníkovi zajistit zázemí, toaletu a popřípadě stravu, není-li sjednáno jinak.

6.3. Organizátor akce je povinen v případě zrušení nebo nekonání akce neprodleně službu zrušit. V případě, že se tak nestane 24 hodin před konáním akce bude organizátorovi fakturován stornopoplatek ve výši 100%

6.4. Zdravotník je povinen přijít na zdravotnickou asistenci včas.

6.5.  Cena za tuto službu je 160,-/hodina z toho 150,- hradíme přímo zdravotníkovi a 10,- je použito na materiál a provozní náklady.

6.6. Organizátor je povinen řádně uhradit fakturu do doby splatnosti.

6.7. Spolek je povinen vystavit fakturu bez zbytečného prodlení.

6.8. Organizátor je povinen uhradit dopravu a to 4,-/km. Dopravu nemusí hradit organizátor akce na území okresů - Teplice, Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem.

6.9. Zdravotnickou asistenci zajišťujeme pouze na území České republiky.

7. PODMÍNKY PRO ŠKOLENÍ 

7.1. Objednavatel je povinen objednat si školení objednat pomocí objednávky dle bodu 2.2.

7.2. Objednavatel je povinen zajistit vhodné podmínky pro konání školení není-li sjednáno jinak.

7.3. Objednavatel  je povinen v případě zrušení nebo nekonání akce neprodleně školení zrušit. V případě, že se tak nestane 24 hodin před konáním akce bude objednavateli fakturován stornopoplatek ve výši 100%.

7.4. Instruktor je povinen přijít na školení včas.

7.5.Cena za tuto službu je určena za jednotlivé typy školení na našem webu (pevné ceny). V případě přednášky lze cenu přizpůsobit ke spokojenosti obou stran.

7.6. Objednavatel povinen řádně uhradit fakturu do doby splatnosti.

7.7. Spolek je povinen vystavit fakturu bez zbytečného prodlení.

8. KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE A AKCE PRO FIRMY

8.1.Objednavatel je povinen objednat službu dle bodu 2.2.

8.2. Objednavatel je povinen při zrušení služby uhradit spolku minimální náklady, které spolek vynaložil v rámci příprav. V případě zrušení služby do 48 hodin bude účtován storno poplatek ve výši  80% v ostatních případech budou stornopoplatky účtovány pouze v rámci vynaložených nákladů, není-li sjednáno jinak.

8.3. Spolek je povinen dodržet domluvené služby stanovené objednávkou. 

8.4.Cena za tuto službu je vždy po dohodě s objednavatelem a je uvedena na objednávce.

8.5. Spolek má právo vystavit zálohovou fakturu.

8.6. V případě nezajištění objednané služby je spolek povinen vrátit peníze za neposkytnutou službu v plné výši.

8.7. Spolek je povinen vystavit fakturu a to co nejdříve bez prodlení po akci.

8.8. Objednavatel je povinen uhradit fakturu řádně do doby splatnosti.


9.ZRUŠENÍ AKCE/SLUŽBY

9.1. Zrušit akci je možné prostřednictvím emailu info@hvezdyzivota.cz nebo na výše uvedenou adresu spolku. Za zrušení se považuje okamžik doručení oznámení o zrušení přihlášky účastníka.,

10. Závěrečné ustanovení

10.1. Tyto podmínky jsou platné od 21.6. 2022